ALGEMENE VOORWAARDEN

Uw gebruik van de site ‘www.Keytrust.be’ en de diensten van Keytrust Real Estate BV houdt in dat u onderstaande gebruiksvoorwaarden integraal aanvaardt:

ARTIKEL 1: Algemeen

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing bij elke prestatie en/of dienstverlening door Keytrust Real Estate BV, met maatschappelijke zetel te Jachtlaan 82 in 2650 Edegem en met ondernemingsnummer BE0748.516.435 evenals bij ieder gebruik van de website www.keytrust.be.

De klant aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud, met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden, die in geen geval tegen Keytrust Real Estate BV kunnen worden ingeroepen. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de voorwaarden van de klant of derde, ook indien Keytrust Real Estate BV deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. Alle andere voorwaarden dan deze algemene voorwaarden moeten door Keytrust Real Estate BV schriftelijk bevestigd worden.

Elke bestelling of opdracht toegekend aan Keytrust Real Estate BV betekent de aanvaarding van deze voorwaarden door de klant.

ARTIKEL 2: Deontologie

De deontologische regels, van toepassing op alle vastgoedmakelaars van België zijn terug te vinden op volgende site: https://www.biv.be/de-vastgoedmakelaar/deontologie-van-de-vastgoedmakelaar

ARTIKEL 3: Betrouwbaarheid van de informatie op de website

Keytrust Real Estate BV doet al het nodige om op de website betrouwbare, actuele, volledige en nauwkeurige vastgoedinformatie ter beschikking te stellen. Keytrust Real Estate BV kan echter nooit verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de informatie.

Keytrust Real Estate BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de inhoud van de advertentie of ingeval het vastgoed niet meer zou beschikbaar zijn op het moment dat de gebruiker de advertentie bekijkt. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u een beslissing neemt (aankoop, huur,…)omtrent het vastgoed, de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed te controleren door contact met ons op te nemen.

ARTIKEL 4: Beschikbaarheid van de website

Keytrust Real Estate BV spant zich in om de website www.keytrust.be 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen. Echter behoudt Keytrust Real Estate BV zich het recht om op elk moment en zonder voorafgaande berichtgeving, de toegang tot de website te onderbreken om technische en/of andere redenen. Eveneens behoudt Keytrust Real Estate BV zich het recht om diensten te beëindigen.

Keytrust Real Estate BV kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en eventuele gevolgen voor u of voor een derde. Wij behouden ons eveneens het recht éénzijdig de toegang te verbieden tot een deel of de gehele website voor elke fysieke of rechtspersoon die:

  • onze gebruiksvoorwaarden zou overtreden;
  • op één of andere manier de website van Keytrust Real Estate BV zou schaden;
  • op één of andere manier de reputatie van Keytrust Real Estate BV zou schenden;
  • inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden;
  • de website zouden aanwenden voor onwettige doeleinden;

Wij behouden ons eveneens het recht om diezelfde persoon gerechtelijk te vervolgen.

ARTIKEL 5: Links naar andere sites

De website van Keytrust Real Estate BV bevat hyperlinks naar websites die beheerd worden door derden of die naar inhoud die van derden uitgaat. Keytrust Real Estate BV is niet verantwoordelijk voor de juistheid en de kwaliteit van de inhoud van deze websites en kan nooit beschouwd worden als instantie die deze websites en/of de inhoud ervan goedkeurt, publiceert of wettigt. Enkel de uitbaters van deze websites treft de verantwoordelijkheid inzake het naleven van de wetgeving en de reglementeringen in verband met de producten en diensten die zij aanbieden op hun site.

ARTIKEL 6: Bescherming van intellectuele eigendomsrechten

Het logo, de handelsnaam “Keytrust” evenals de bedrijfsnaam van Keytrust Real Estate BV behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van Keytrust Real Estate BV.

De aanwezigheid van handels- en domeinnamen, merknamen, logo’s, beelden, foto’s en video’s, teksten, tekeningen, data en benamingen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe tot Keytrust Real Estate BV of derden.

Keytrust Real Estate BV draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden. Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van Keytrust Real Estate BV worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste Keytrust Real Estate BV te informeren. Keytrust Real Estate BV zal de nodige stappen ondernemen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen. Deze meldingen dienen ons per email kenbaar gemaakt te worden op volgend e-mailadres: welkom@keytrust.be

ARTIKEL 7: Overmacht

Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij in geval van overmacht. Onder overmacht wordt niet-limitatief verstaan: elektriciteitsstoringen, storing van internet, tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, staking of lock-out, brand, ziekteverzuim, telecommunicatiestoornissen, fouten of vertragingen te wijten aan derden. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de partijen opgeschort. Indien de overmachtssituatie langer dan 60 dagen zou duren, is elke partij gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Eventuele reeds geleverde prestaties en/of goederen zullen in alle redelijkheid worden gefactureerd.

ARTIKEL 8: Wet van toepassing en Rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de website, informatie en documentatie ter beschikking gesteld door Keytrust Real Estate BV is de Belgisch wet van toepassing en zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

Voor zover van toepassing kunnen betwistingen voorgelegd worden aan de bevoegde instanties van het BIV, beroepsinstituut voor de vastgoedmakelaars.

ARTIKEL 9: Discretieplicht

Elke vastgoedmakelaar of medewerker van de vastgoedmakelaar die een klant bijstaat in de behandeling van diens dossier is gebonden door een discretieplicht .

De discretieplicht van makelaars (wettelijk geregeld door artikel 34 en 35 koninklijk besluit van 27september 2006, BS18 oktober 2006) is van toepassing op alle materies is onbeperkt in de tijd.

Deze discretieplicht houdt in dat de vastgoedmakelaar geen gegevens, feiten en meningen met betrekking tot een opdracht mag vrijgeven aan anderen dan diegenen die gerechtigd zijn om er kennis van te nemen, dit zowel tijdens als na zijn opdracht.

Er is geen sprake van niet-naleving van de discretieplicht indien de informatie met betrekking tot een opdracht door de vastgoedmakelaar verstrekt wordt, ondermeer:

  • bij het voeren van zijn persoonlijk verweer in gerechtelijke of tuchtrechtelijke aangelegenheden;
  • wanneer hij vaststelt dat er bedrieglijk gehandeld wordt met inbreuk op zijn rechten of die van zijn opdrachtgever en het blijkt dat de mededeling van de informatie betreffende de opdracht moet gebeuren om deze rechten te herstellen of te bewaren;
  • wanneer informatie die nuttig of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht moet verstrekt of uitgewisseld worden met de personen die daarbij betrokken zijn.

Keytrust Real Estate BV verbindt zich uitdrukkelijk tot de naleving van het beroepsgeheim.

ARTIKEL 10: Plaatsbeschrijving en waardebepalingen

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling.

ARTIKEL 11: Derdengelden

Keytrust Real Estate BV maakt alle bedragen die zij ontvangt voor rekening van derden zo snel als mogelijk door aan deze derden.

Indien Keytrust Real Estate BV een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, brengt zij de cliënt op de hoogte van de ontvangst van het bedrag en de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

Keytrust Real Estate BV mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de bedragen die de cliënt aan haar verschuldigd is (ook al zouden die nog niet opeisbaar zijn). Zij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Keytrust Real Estate BV mag de ingehouden sommen verrekenen met de bedragen die de cliënt aan haar verschuldigd is. De verrekening wordt vermeld op de factuur. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de factuur te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen. Het feit dat Keytrust Real Estate BV openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon inhoudt op dergelijke bedragen, verandert niets aan de verplichting van de cliënt om de verschuldigde btw daarop te voldoen en dit via een of meer afzonderlijke betalingen aan Keytrust Real Estate BV voor zover de derdengelden in kwestie onvoldoende zouden zijn om het volledige verschuldigde bedrag aan btw te voldoen.

ARTIKEL 12: Identificatieplicht

Het preventieve luik van de anti witwaswetgeving (Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, B.S. 9 februari 1993) is eveneens van toepassing verklaard op de makelaardij. In dit verband wordt in het bijzonder gewezen op artikel 7, artikel 26 en artikel 44 van de Wet van 11 januari 1993. De anti witwaswetgeving beoogt de beteugeling van diverse witwaspraktijken.

Keytrust Real Estate BV dient in het kader van het preventieve luik bepaalde transacties te melden en een aantal administratieve verplichtingen te vervullen. Een melding van bepaalde verdachte transacties dient te gebeuren bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Verder is op grond van een wettelijk ingestelde identificatieplicht Keytrust Real Estate BV verplicht de identiteit van de cliënt te controleren. De cliënt wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat het Keytrust Real Estate BV verboden is om de cliënt in te lichten dat informatie werd meegedeeld of dat er een onderzoek aan de gang is.

ARTIKEL 13: Ereloon, facturatie en betaling

De prestaties van Keytrust Real Estate BV zullen worden aangerekend op basis van het tarief en de modaliteiten die tussen Keytrust Real Estate BV en de klant zijn overeengekomen én dewelke schriftelijk bevestigd worden in de bemiddelingsovereenkomst.

De facturen zijn betaalbaar, in de muntéénheid van de factuur, binnen een termijn van 7 (zeven) dagen na factuurdatum op het rekeningnummer vermeld op de factuur, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Bij laattijdige betaling van de factuur is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsintresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrestvoet, verhoogd met 5% en dit vanaf de vervaldatum van de factuur.

Bij laattijdige betaling is tevens een forfaitair schadebeding ten belope van 10% van het factuurbedrag van toepassing, met een minimum van 50 EUR.

WEDERKERIGHEIDSPRINCIPE : Indien één der partijen één van haar essentiële verbintenissen niet nakomt, zoals de tijdige betaling van de factuur of de tijdige levering van de aangeboden dienst, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te ontbinden. In dat geval is de in gebreke blijvende partij aan de andere partij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de forfaitair overeengekomen prijs dan wel 10% van de reeds gefactureerde prestaties, met een maximum van 2.500,00 EUR, onverminderd het recht van de schuldeiser om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke geleden schade.

ARTIKEL 14: GDPR – Verwerking van persoonsgegevens – Privacy beleid

Ons algemeen beleid op vlak van gegevensbescherming vindt u terug in het Privacy Beleid van Keytrust Real Estate BV.

Keytrust Real Estate BV verbindt er zich toe haar activiteiten te verrichten in overeenstemming met de GDPR wetgeving zoals geldend ten tijde van de verwerking.

De klant erkent het privacy beleid van Keytrust Real Estate BV te hebben gelezen en aanvaard. U hebt het recht uw gegevens in te zien, te verbeteren en in bepaalde omstandigheden te laten verwijderen.

Het voormelde Privacy Beleid maakt integraal deel uit van deze algemene voorwaarden en regelt het luik van de verwerking van persoonsgegevens.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, mag u zich steeds wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit www.privacycommission.be.

ARTIKEL 15: Archivering

Keytrust Real Estate BV archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van tien (10) jaar. De originele stukken worden op verzoek van de opdrachtgever of verwerver aan hem aangeleverd en dienen in dat geval door deze laatste te worden gearchiveerd. Na voormelde periode van vijf jaar wordt het dossier definitief vernietigd.